Integritetspolicy

Du har litat på oss att ta hand om dina ögon. Du kan även lita på att vi tar ansvar för dina personuppgifter. Specsavers Integritetspolicy innebär att vi respekterar den personliga informationen som du ger oss, eller som vi kan konstatera genom ditt ögontest, från ett köp av våra produkter och tjänster eller andra interaktioner med oss.  
1.    Information om Specsavers
2.    Vilken personlig information samlas in?
3.    Hur används den informationen? 
4.    Hur länge sparas den informationen?
5.    Med vem delas den personliga informationen?
6.    Hur behandlas den personliga informationen?
7.    Specsavers cookie policy
8.    Hur personlig information kan uppdateras eller ändras 
9.    Vilka rättigheter har du?
10.    Vilka val kan du göra?
11.    Skydd av personlig information
12.    Uppdatering av Specsavers Integritetspolicy
13.    Kontakta oss
 
1.    Information om Specsavers
I den här Integritetspolicyn innebär hänvisningar till Specsavers, vi, oss eller våra, medlemmar i Specsaverskoncernen (Specsaverskoncernen) som behandlar din personliga information, inklusive var och en av dem som listas nedan: 
•    Varje Specsaversbutik är ett företag inom Specsaverskoncernen. Uppgifter om varje butik finns tillgängligt i den aktuella butiken
•    Specsavers Sweden AB (ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556615-7961 och med adress Box 205, 40123, Göteborg, Sverige)
•    Specsavers Optical Group Limited (ett bolag registrerat i Guernsey med organisationsnummer 12294 och med adress La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP)
Specsaverskoncernen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
I den här Integritetspolicyn innebär hänvisningar till dig den person vars personliga information vi samlar in, använder och behandlar (som butikskund eller en användare av Specsavers hemsida). Det inkluderar alla som kontaktar oss i samband med de produkter och tjänster som vi tillhandahåller eller på annat sätt interagerar med oss, till exempel, via vår hemsida på www.specsavers.se (hemsidan) eller i butik. 

2.    Vilken personlig information samlas in?
Vi kan samla in och behandla information om dig som inkluderar:
•    ditt namn
•    ditt födelsedatum och personnummer
•    dina telefonnummer (inklusive mobil) 
•    din mail- och postadress
•    dina relevanta hälsouppgifter, inklusive (a) nuvarande och tidigare ögonhälsa/åkomma, allmänna hälsotillstånd och förskrivna glasögon eller kontaktlinser; (b) uppgifter om aktuell medicinering; och (c) korrespondens mellan optometrist och  läkare/ögonläkare
•    dina undersöknings- och testresultat
•    dina betalningsuppgifter
•    köphistorik och preferenser
•    information om din anställning/livsstil/körning
•    uppgifter om recept som getts till dig från hälso- och sjukvårdspersonal eller din läkare
•    information som du tillhandahåller genom att fylla i blanketter på Specsavers hemsida
•    uppgifter om ditt besök på hemsidan och alla transaktioner du utför på hemsidan
•    information från social media samt marknadsföring och tillhandahållare av analys 
•    all information och/eller bilder som ges till oss när du använder Specsavers virtuella prova-på teknologi  
•    all annan information som du från tid till annan frivilligt tillhandahåller oss 

Den här informationen kommer i första hand att samlas in från dig när du ger den till oss frivilligt, men vi kan även samla in den från andra källor när det är lagligt att göra det, inklusive men inte begränsat till, andra vårdgivare, institutioner eller individer som du har gett behörighet att lämna information för din räkning (t.ex. föräldrar eller vårdnadshavare), tredje parts tjänsteleverantörer, statliga-, skatt- eller brottsbekämpande myndigheter, eller andra tredje parter. Sådan information kan även kombineras med information från offentligt tillgängliga källor. 
Vi kan även samla in information om dig genom din användning av andra hemsidor och tjänster inom Specsaverskoncernen.
De lagliga grunderna för behandlingen av information om din hälsa är baserat på ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer inte att samla in information relaterad till din hälsa utan ditt uttryckliga samtycke. 
Vi kommer även att behandla dina personuppgifter där ytterligare behandling är nödvändig för fullgörandet av ett avtal till vilket den registrerade är part eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal kan ingås, till exempel; i syfte att kunna boka in ditt möte eller skicka information om tjänster.

3.    Hur används den informationen?
Specsaverskoncernen kan använda din personliga information i syfte att:
•    ge dig ögonvårdsbehandling
•    erbjuda dig våra produkter och tjänster
•    låta dig veta när ditt nästa besök är inbokat och påminna dig att boka in ett test om du inte har gjort något på ett tag
•    marknadsföra Specsavers produkter och tjänster till dig
•    genomföra kundundersökningar för att säkerställa att vi kontinuerligt förbättrar våra tjänster till dig
•    hjälpa oss att granska, utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, till exempel genom forskning, analys och planering
•    meddela dig om ändringar av våra produkter och tjänster
•    svara på frågor från dig
•    behandla och behålla personuppgifter som rör ditt kredit-/betalkort och beställningsuppgifter för att möjliggöra att din beställning kan fullgöras och för att hantera eventuella frågor eller återbetalning 
•    genomföra säkerhetskontroller för att skydda mot bedrägliga transaktioner vid eller efter inköp eller beställning som du gör för att förhindra och upptäcka kriminella gärningar. Vi kan, till exempel, göra verifikationskontroller för att identifiera eventuella avvikelser med dina betalningsuppgifter 
•    svara på och hantera eventuella anspråk mot oss
•    använda cookies och trafikdata enligt avsnitt 7 nedan
•    för att följa lagar och föreskrifter som gäller för Specsaverskoncernen, inklusive förebyggande och/eller upptäckande av bristande efterlevnad
•    upprätthålla register för skatt, efterlevnad av lagar, försvar mot rättsliga anspråk eller andra företagsändamål
•    hantera och administrera försäkringsanspråk
För att kunna ge dig de produkter och tjänster som beskrivs ovan behåller vi kopior av din personliga information hos: 
•    aktuell Specsaversbutik för produkter och tjänster som erbjudits dig i butiken
•    Specsavers Optical Group Limited.
Om du inte registrerar dig som kund online men kontaktar oss via hemsidan (och/eller via e-post på persondata.se@specsavers.com) ger du oss personlig information om dig själv, inklusive din e-postadress, namn och kontaktuppgifter. Detta kan även innehålla hälsoinformation, där du uttryckligen har samtyckt till detta. 
Du kan även behöva tillhandahålla personlig information (men inte medicinsk information) genom att delta i en tävling på vår hemsida. Vi kommer bara att använda sådan information i syfte att ge ett svar, granska eventuell återkoppling eller för att förbättra hemsidan. 
Om du bara surfar på vår hemsida samlar vi inte in någon information som identifierar dig vid namn. Vi samlar däremot in information med hjälp av cookies och/eller trafikdata som använder IP-adresser eller andra numeriska identitetsbeteckningar, som analyserar navigering på och användning av hemsidan.
Mer information om användningen av cookies finns under avsnitt 7 nedan.

4.    Hur länge sparas den informationen? 
Specsavers och övriga medlemmar i Specsavers-koncernen lagrar endast dina personuppgifter så länge vi behöver det, samt i den utsträckning som relevant lagstiftning (till exempel bokförings- och patientdatalagstiftning) reglerar lagring av data. Data lagras i syfte att leverera produkter, tillhandahålla service, hantera anspråk riktade mot Specsavers och uppdatera kundjournaler i enlighet med lagkrav.

5.    Med vem delas den personliga informationen?
Vi kan lämna upplysning om din personliga information till andra medlemmar av Specsaverskoncernen för alla de ändamål som framgår av den här Integritetspolicyn. 
Varje Specsaversbutik drivs av ett företag inom Specsaverskoncernen. När du beställer produkter eller tjänster i en butik är den butiken personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Koncernen Specsavers Optical kommer att behandla de uppgifterna, inklusive eventuell hälsoinformation, på butikens vägnar. Koncernen Specsavers Optical tillhandahåller och behandlar även IT- , marknadsföring- och andra tjänster för varje butik och därtill hörande personuppgifter. 
Vi kan från tid till annan lämna upplysning om din personliga information till tredje parter, inklusive under följande omständigheter:  
•    Vi använder tredje parter att hjälpa oss behandla personlig information, men de får inte använde den för andra ändamål. Vi kan använda informationen vi får från tredje parter för att komplettera, förbättra och lägga till i våra databaser för kundinformation. 
•    Vi kan dela med oss av din data till marknadsföringsnätverk och/eller sociale nätverk i syfte att välja och visa relevant marknadsföring för dig via dessa nätverk/plattformar
•    Vi kan uppge personlig information till hälsomyndigheter
•    Vi kan vidarebefordra personlig information till externa organ och organisationer, inklusive polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, för att förebygga och upptäcka bedrägeri (inklusive bedrägliga transaktioner) och brottslig aktivitet. De externa organen kan kontrollera informationen vi ger dem mot offentliga och privata databaser och kan föra ett register över sådana kontroller för användning i framtida säkerhetskontroller
•    Vi kan vidarebefordra personlig information till våra försäkringsgivare om ett krav görs eller kan göras gällande mot oss eller en annan medlem av Specsaverskoncernen
•    Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar kan vi uppge personlig information om kunder till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar
•    Om vi eller alla våra tillgångar i allt väsentligt förvärvas av en tredje part (eller om de är föremål för en omorganisation inom bolagskoncernen), kommer personlig information om våra kunder vara en av de överförda tillgångarna
•    Vi kan skicka viss personlig information till din arbetsgivare, där du har blivit hänvisad till oss som företagskund för ögonvård
•    Vi kan skicka din personliga information till tredje parter för att efterleva en legal skyldighet (inklusive domstolsbeslut), eller för att tillämpa Köpvillkor för hemsidan eller Villkor för användning av hemsidan eller andra avtal som vi har med dig eller för att skydda Specsavers, våra kunders, anställdas eller tredje parter rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vi kan komma att vidarebefordra personuppgifter till våra affärspartners, koncernrelaterade partners eller företag utanför EU/EES, inklusive USA. Specsavers och Specsavers Group säkerställer att överföring sker i enlighet med gällande lag vid tidpunkten för överföringen. Vidare säkerställer vi att ett adekvat skydd av uppgifterna sker i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

6.    Hur behandlas den personliga informationen?
Din personliga information kan eventuelt överföras till, lagras och behandlas i ett eller flera länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), inklusive Guernsey og Storbritannien. Guernsey og Storbritanniens lagar om skydd av data liknar dem i EU. 
För överföringar av dina personuppgifter till tredje parter utanför EES vidtar vi ytterligare åtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftning. Dessa inkluderar EU kommissionens godkända standardavtal med relevanta mottagare av din personliga information, oavsett om de är medlemmar i Specsaverskoncernen eller inte.  
Därutöver vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagar för att skydda din personliga information. 

For frågor gällande skydd av data har Specsavers et utvald person inom Europeiska unionen. Dette är vår dataskydds- och sekretsschef, baserad i Danmark. Du kan kontakta dem via dataprotection@specsavers.com
 

7.    Specsavers cookie policy
Specsavers använder cookies för att förbättra användningen av vår hemsida. Ytterligare information finns i vår Cookie policy.
 

8.    Hur personlig information uppdateras eller ändras
Du kan uppdatera eller ändra din personliga information i din lokala Specsavers-butik eller genom att logga in på Ditt Konto (om du är en registrerad kund online).
 

9.    Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive möjligheten att: 
•    få tillgång till din personliga information - vi kan ta ut en avgift när det är tillåtet enligt lag att göra det
•    rätta din personliga information om den är felaktig eller ofullständig
•    radera din personliga information och förhindra vidare bearbetning under särskilda omständigheter och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behålla och bearbeta den informationen. Dessa inkluderar till exempel: 
•    där personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de ursprungligen samlades in/behandlades
•    där du återkallar samtycke
•    där du invänt mot att vi behandlar din personliga information

•    blockera eller hindra behandlingen av personlig information. Medan vi har rätt att lagra din personliga information kan vi inte behandla den vidare om du begär att den ska blockeras
•    flytta, överföra eller portera din personliga information till en annan organisation; och
•    motsätta dig behandlingen av din personliga information: 

•    om behandlingen är baserad på ett legitimt intresse eller utförandet av en uppgift av allmänt intresse/myndighetsutövning
•    behandling för direktmarknadsföring
•    behandling för vetenskaplig/historisk forskning och statistik
•    inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet
För att begära någon av ovanstående rättigheter, vänligen utfyll formuläret på www.specsavers.se/persondata. 


10.     Vilka val kan du göra?
Specsavers kan använda din personliga information för att kontakta dig i samband med våra produkter och tjänster. 
För att säkerställa att du fortsätter att få utmärkt vård kommer vi att skicka material som inte är marknadsföring utan besökspåminnelser till dig och meddelande för att påminna dig om när din nuvarande förskrivning löper ut. 
Du kan ändra dina preferenser för marknadsföring när som helst genom att kontakta din lokala Specsavers-butik eller genom att logga in på Ditt Konto (om du är en registrerad kund online). 
Du kan även välja att inte längre ta emot marknadsföringsmail från oss genom att välja ”sluta prenumerera” längst ned i respektive markandsföringsmailen som vi skickar till dig.
 

11.    Skydd av personlig information
Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och procedurer för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst och användning.
Trots att moderna säkerhetsrutiner är effektiva, är inget fysiskt eller elektroniskt säkerhetssystem helt säkert. Vi kan inte garantera fullständig säkerhet för vår databas, och vi kan inte garantera att informationen du tillhandahåller inte kommer att bli uppfångas när du skickar den till oss via internet. Varje överföring sker på din egen risk. 
Om det sker ett uppfångande av din personliga information eller en obehörig tillgång till eller användning av vår databas ansvarar vi inte för eventuellt missbruk av din personliga information.
Vi har ingen kontroll över innehållet på tredje parters webbplatser eller resurser som länkar till vår hemsida och vi tar inget ansvar för dem eller deras integritetsskyddsrutiner som de använder eller för förlust eller skada som kan orsakas av användningen av sådan hemsida eller källa. 
 

12.    Uppdatering av Specsavers Integritetspolicy
Vi kan från tid till annan uppdatera den här Integritetspolicyn. Eventuella uppdateringar träder i kraft så snart som de är publicerade på vår hemsida. Skulle Specsavers vilja använda personuppgifter på annat sätt än vad som anges i den Integritetspolicyn som gäller vid tidpunkten för insamlingen av uppgifterna, kommer meddelande om sådana ändringar att synligt läggas ut på Specsavers hemsida och du kommer även att få ett meddelande via e-post. 
 

13.     Kontakta oss
Om du har frågor om Specsavers Integritetspolicy, fyll i webbformuläret på www.specsavers.se/persondata
Du kan antingen kontakta vår utsedda person inom EES (vår dataskydds- och sekretesschef i Köpenhamn) via dataprotection@specsavers.com eller så kan du också kontakta Specsavers dataskyddsombud på: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley , Hampshire, PO15 7PA

Senast uppdaterad 20 januari 2020